• digiTAAL werkboek • Nederlands • NL Schrijven NT2 • Inventaris

Deelvaardigheden
01 · Tijd en kalender
Naam Instructie Media
01 · De maanden van het jaar Bekijk de foto's van de kalender en vorm de namen van de maanden aan de hand van de gegeven letters. image
02 · De maanden van het jaar Bekijk en vergelijk de foto's van de kalender zeer aandachtig en vul de ontbrekende maanden in. Gebruik elke maand slechts één maal! image
03 · De dagen van de week Zet de dagen van de week in de juiste volgorde. -
04 · De dagen van de week Vorm een weekdag en zoek de woorden in het Frans, Engels en Duits. -
05 · De dagen van de week Bekijk de weekplanning van mevrouw De Groot. Vul in de onderstaande zinnen de ontbrekende namen van de dagen in. -
06 · Tijdsbepalingen (dag) Zet in de juiste volgorde. -
07 · Tijdsbepalingen (kalender) Raadpleeg de kalender en combineer de woorden met de juiste tijdsbepalingen. html
08 · Tijdsbepalingen Rangschik de volgende bijwoorden / bijwoordelijke bepalingen volgens "verleden / heden / toekomst". -

 

02 · Afkortingen
Naam Instructie Media
01 · Afkortingen Plaats zo snel mogelijk de juiste begrippen bij de overeenkomstige afkortingen. Let op de tijd! -
02 · Afkortingen Schrijf de correcte afkorting. -
03 · Afkortingen Plaats zo snel mogelijk de juiste begrippen bij de overeenkomstige afkortingen. Let op de tijd! -
04 · Afkortingen Schrijf deze afkortingen voluit. -
05 · Afkortingen Plaats zo snel mogelijk de juiste begrippen bij de overeenkomstige afkortingen. Let op de tijd! -
06 · Afkortingen   -
07 · Afkortingen   -

 

03 · Voorzetsels
Naam Instructie Media
01 · Voorzetsels Maak de juiste combinaties. Let op het gebruik van voorzetsels! -
02 · Voorzetsels Maak de juiste combinaties. Let op het gebruik van voorzetsels! -
03 · Voorzetsels Maak de juiste combinaties. Let op het gebruik van voorzetsels! -
04 · Voorzetsels Hieronder vindt u enkele zinnen die regelmatig in brieven gebruikt worden. Kies het juiste voorzetsel uit de lijst. -
05 · Voorzetsels Hieronder vindt u enkele zinnen die regelmatig in brieven gebruikt worden. Vul aan met het juiste voorzetsel. -

 

04 · Werkwoorden
Naam Instructie Media
01 · Willen, kunnen, mogen, moeten Kies de juiste betekenis bij elke voorbeeldzin. -
02 · Willen, kunnen, mogen, moeten (woordvolgorde) Vorm een correcte zin. -
03 · Willen, kunnen, mogen, moeten (betekenis) Schrijf de juiste vorm van de werkwoorden "willen", "kunnen", "mogen" of "moeten". Let daarbij op de betekenis. image
04 · (Te) + infinitief Is "te" nodig in de volgende zinnen of niet? Kies de correcte oplossing. -
05 · Volgorde van werkwoorden onderling Geef de werkwoorden de juiste vorm en zet ze in de juiste volgorde. html

 

05 · Spelling
Naam Instructie Media
01 · Spelling Schrijf het Nederlandse equivalent voor de volgende Engelse, Franse en Duitse woorden. -
02 · Spelling Schrijf het Nederlandse equivalent voor de volgende Engelse, Franse en Duitse woorden. -
03 · Spelling Schrijf het Nederlandse equivalent voor de volgende Engelse, Franse en Duitse woorden. -
04 · Spelling Schrijf het Nederlandse equivalent voor de volgende Engelse, Franse en Duitse woorden. -
05 · Vervoeging van Engelse werkwoorden (stam) Schrijf zowel de Nederlandse infinitief als de stam van deze Engelse werkwoorden. -
06 · Vervoeging van Engelse werkwoorden (o.t.t.) Schrijf de werkwoorden tussen haakjes in de tegenwoordige tijd (O.T.T.). html
07 · Vervoeging van Engelse werkwoorden (v.t.t.) Schrijf het voltooid deelwoord van het werkwoord tussen haakjes. html
08 · Hoofdletters Herschrijf de volgende zinnen en gebruik hoofdletters waar nodig. html
09 · c of k? Kies de juiste spelling van de volgende woorden. -
10 · c of k? Kies de juiste spelling van de volgende woorden. -
11 · d - t - dt Kies de juiste spelling van de werkwoordsvorm. html
12 · d - t - dt Schrijf de infinitief tussen haakjes in de juiste vorm (tegenwoordige tijd of voltooid deelwoord). html

 

06 · Voegwoorden
Naam Instructie Media
01 · Voegwoorden - nevenschikking Kies uit de lijst het goede nevenschikkende voegwoord dat past in de volgende zinnen. html
02 · Voegwoorden - nevenschikking Kies uit de lijst het goede nevenschikkende voegwoord dat past in de volgende zinnen. html
03 · Voegwoorden - onderschikking Kies het juiste voegwoord en vervolledig de zin door de woorden in volgorde te plaatsen. html
04 · Voegwoorden Maak van onderstaande zinnen één zin. Gebruik daarbij het gegeven verbindingswoord. html

 

07 · Woordvolgorde
Naam Instructie Media
01 · Woordvolgorde (hoofdzin) Vorm met volgende woorden een correcte zin. Het eerste woord van elke zin staat vast. -
02 · Woordvolgorde (hoofdzin) Vorm met volgende woorden een correcte zin. Het eerste woord van elke zin staat vast. -
03 · Woordvolgorde (bijzin) Vorm met volgende woorden een correcte zin. Opgelet: een aantal zinsdelen hebben reeds een vaste plaats in de zin gekregen. -
04 · Woordvolgorde (bijzin) Herschrijf volgende zinnen. Kies telkens het juiste woord uit de lijst voor de bijzin. -

 

08 · Het woord "er" + gebruik
Naam Instructie Media
01 · Er Schrijf het zinsdeel waarnaar "er" verwijst. -
02 · Er Reageer op deze vragen. Gebruik daarvoor de informatie tussen haakjes en gebruik in je reactie het woord "er". -

 

09 · Negatie
Naam Instructie Media
01 · Neen, geen, niet Kies de juiste negatie. html
02 · Neen, geen, niet: woordvolgorde Zet de bouwstenen in de juiste volgorde en maak een correcte zin. html
03 · Neen, geen, niet: woordvolgorde Zet de bouwstenen in de juiste volgorde en maak een correcte zin. html
04 · Neen, geen, niet: woordvolgorde Schrijf een negatief antwoord (in een volzin!) op de volgende vragen. Gebruik de woorden "geen" of "niet" in je antwoord. -

 

10 · Passief
Naam Instructie Media
01 · Passief - theorie Lees de theorie aandachtig. Bepaal vervolgens of het om een actieve, dan wel passieve zin gaat. -
02 · Passief wordt actief Maak de volgende passieve zinnen actief zodat ze vlotter klinken. -
03 · Passief wordt actief Onderstaande zinnen zijn passieve constructies uit zakelijke brieven. De schrijvers van die brieven hadden hier echter beter actieve zinnen gebruikt. Lees de passieve zin en vul de actieve variant eronder aan. Indien nodig staat het onderwerp voor de actieve zin vermeld tussen haakjes. -
04 · Passief met "men" Zet de volgende zinnen om naar het passief. -

 

11 · Rubriceren en ordenen
Naam Instructie Media
01 · Rubriceren Zet de landen bij de juiste categorie. -
02 · Ordenen Je hebt de namen van verschillende landen verzameld en wil ze nu mooi indelen en nummeren. Zet de landen in de juiste alfabetische volgorde. -
03 · Rubriceren Zet de namen bij de juiste categorie. Zoek informatie op het internet indien een naam van een krant of tijdschrift je niet bekend voorkomt! -
04 · Ordenen Je hebt in de vorige oefening de namen van tijdschriften en kranten bij de juiste categorie geplaatst. Zet nu alles alfabetisch. -
05 · Rubriceren Roep de verkeersborden op. Kies de juiste categorie uit de lijst waartoe elke groep behoort. html
06 · Rubriceren De volgende woord(groep)en komen uit een aantal zakelijke brieven. Welke ervan geven goed nieuws / slecht nieuws of zijn neutraal? -
07 · Rubriceren De volgende zinsneden komen uit zakelijke brieven. Welke zijn geschreven door een klant en welke door een leverancier? -

 

12 · Formeel en informeel taalgebruik
Naam Instructie Media
01 · Formele en informele aansprekingen Orden de aansprekingen van formeel naar informeel. -
02 · Formeel taalgebruik in zakelijke brieven Zet naast de informele telkens de formele variant. -
03 · Formeel versus informeel Welke van deze mails bestempel je als "persoonlijk" en welke als "zakelijk"? -
04 · Formeel versus informeel Komen de volgende zinnen uit een zakelijke of een persoonlijke brief? -
05 · U of jij? Bepaal in volgende situaties welke vorm van het voornaamwoord gebruikt wordt. html
06 · U of jij? Kies u/uw of jij/je/jouw/jou. html

 

13 · Stijl
Naam Instructie Media
01 · Congruentie Kies de juiste vorm van het werkwoord: enkelvoud of meervoud. html
02 · Weglaten van zinsdelen Welke van de twee zinnen is de correcte en/of de meest gebruikelijke? html
03 · Beknopte bijzin   html
04 · Mogelijke valkuilen in het Nederlands klik de zinnen aan die correct zijn. -
05 · Overbodige herhalingen Welk woord (of welke woordgroep) mag (moet) uit de volgende zinnen worden weggelaten? -

 

14 · BIN-normen
Naam Instructie Media
01 · BIN-normen - persoonlijke brief Bekijk de brief hieronder die gelay-out is volgens de BIN-normen. Klik op de verschillende onderdelen van de brief en lees nauwkeurig de bijhorende informatie. image html
02 · Bladschikking brief Onderstaande brief is gelay-out volgens de BIN-normen. Weet jij wat waar hoort? Vul de verschillende onderdelen in met de termen uit de lijst. html
03 · Datum Noteer de datum op de correcte manier voluit en in cijfers. -
04 · Adresblokken Verbeter de volgende adresblokken. -
05 · Aanspreking Zijn deze aansprekingen correct in formele brieven? Lees goed de feedbackboodschappen! -
06 · Slotformule Zijn deze slotformuleringen correct in formele brieven? Lees goed de feedbackboodschappen! -

 

Correspondentie
01 · Standaardformules voor brieven
Naam Instructie Media
01 · Verzoekbrief (info / bestelling) Lees de onderstaande standaardformules. -
02 · Informerende brief Lees de onderstaande standaardformules. -
03 · Reactie op brief / (telefoon)gesprek Lees de onderstaande standaardformules. -
04 · Herinnering sturen Lees de onderstaande standaardformules. -
05 · Klachten Lees de onderstaande standaardformules. -

 

02 · Brieven
Naam Instructie Media
00 · Inleiding Lees de informatie. Die zal je helpen om de briefwisseling tussen de drie bedrijven te begrijpen. image
01 · Mailing Lees de brief aandachtig en roep de info op. image html
02 · Mailing Stel de zinnen van de brief samen om een nieuw product aan te kondigen. -
03 · Mailing Zet boven elke alinea de juiste titel uit de lijst. -
04 · Mailing Zet de alinea's uit de mailing in de juiste volgorde. -
05 · Prijs- en informatie-aanvraag (1) Lees de brief en roep de info op. image html
06 · Prijs- en informatie-aanvraag Zoek de drie (inhoudelijke) fouten in deze brief. -
07 · Prijs- en informatie-aanvraag Schrijf je eigen prijs- en informatie-aanvraag. -
08 · Prijs- en informatie-aanvraag Bestudeer deze zinnen en roep de info op. -
09 · Info versturen / Offerte (1) Lees de brief en roep de info op. image html
10 · Info versturen / Offerte Lees de info en vul daarna het juiste woord in. -
11 · Info versturen / Offerte Klik het juiste voorzetsel aan in de lijst. -
12 · Info versturen / Offerte Tik de woorden in die de doorstreepte woorden moeten vervangen. -
13 · Bestelling (1) Lees de brief en roep de info op. image html
14 · Bestelling Duid bij de onderstaande termen en foto's aan welke dienen om droge/vloeibare producten in te verpakken. Kies tussen "droog" en "vloeibaar". image
15 · Bestelling Schrijf een brief om een bestelling te plaatsen. Lees eerst aandachtig de informatie. html
16 · Bevestiging van de bestelling (1) Lees de brief en roep de info op. image html
17 · Een advertentie plaatsen Lees aandachtig de advertentie. Antwoord daarna op de vraag en vergelijk met het modelantwoord. html
18 · Prijs- en informatie-aanvraag (2) Lees aandachtig de brief en roep de info op. image html
19 · Prijs- en informatie-aanvraag Nu is het jouw beurt: lees eerst de informatie, en stel daarna je brief op om info aan te vragen. html
20 · Info versturen / Offerte (2) Lees aandachtig de brief en roep de info op. image html
21 · Info versturen / Offerte Stel een antwoord op voor onderstaande brief die gericht was aan "Executive Bathrooms". -
22 · Bestelling (2) Lees de brief en roep de info op. image html
23 · Bestelling Lees de brieven en de zinnen uit de telefoonconversatie. Beantwoord de vragen. html
24 · Bestelling Vul de brief correct aan. -
25 · Bevestiging van de bestelling (2) Lees de brief en roep de info op. image html
26 · Bevestiging van de bestelling Schrijf een brief ter bevesting van de bestelling. -
27 · Klachtenbrief Lees de brief en roep de info op. image html
28 · Klachtenbrief Lees de brief en beantwoord de vragen. -
29 · Klachtenbrief Lees de informatie en schrijf de klachtenbrief. html
30 · Klachtenbrief Vul de tekst aan met telkens één woord per invulveld. Als een woord tussen haakjes staat, gebruik dan een afgeleide vorm van dat woord. -
31 · Antwoord op een klachtenbrief Lees de brief en roep de info op. image html
32 · Antwoord op een klachtenbrief Lees de onderstaande brief en volg de instructies. html
33 · Antwoord op een klachtenbrief - goed nieuws Lees de brief en de uitdrukkingen die gebruikt worden om goed nieuws te melden. Klik op de icoontjes voor meer uitleg. -
34 · Eerste herinnering Lees de brief en roep de info op. image html
35 · Tweede herinnering Lees de brief en roep de info op. image html
36 · Derde herinnering Lees de brief en roep de info op. image html
37 · Woordenschat voor herinneringsbrief Zet elk woord uit de tweede kolom bij de passende omschrijving uit de eerste kolom. -
38 · Zinsneden voor herinneringsbrief Lees de zinsneden en vul ze aan met het juiste werkwoord uit de lijst. -
39 · Een spreker uitnodigen Lees de brief en roep de info op. image html
40 · Een spreker uitnodigen Schrijf een brief waarin je de heer Kraantjens uitnodigt om een uiteenzetting te komen geven. Gebruik de gegeven informatie. -
41 · Uitnodiging (per telefoon < > per brief) Lees de dialoog en de informatie. Schrijf daarna de uitnodiging. html
42 · Op een uitnodiging ingaan Lees de brief en roep de info op. html
43 · Op een uitnodiging ingaan Lees de telefoonconversatie tussen mijnheer Winne en zijn secretaresse Doris. Stel daarna de brief van Doris op. Hou rekening met de tips. html
44 · Een uitnodiging afslaan Lees de brief en roep de gelinkte info op. html
45 · Een uitnodiging afslaan De onderstaande brief is nogal informeel opgesteld. Schrijf een meer gepaste versie. html
46 · Formele uitnodiging Bestudeer dit voorbeeld van een formele uitnodiging. Bekijk de gelinkte info. html
47 · Ingaan op een formele uitnodiging Lees de reactie op een formele uitnodiging en roep de info op. html
48 · Een formele uitnodiging afslaan Bestudeer dit voorbeeld om te weten hoe u een formele uitnodiging afslaat. Bekijk de info. html
49 · Semi-formele uitnodiging Bestudeer dit voorbeeld van een semi-formele uitnodiging. Bekijk de info. html
50 · Semi-formele uitnodiging Vul de onderstaande brief aan met de ontbrekende voorzetsels. -
51 · Semi-formele uitnodiging Lees de zinnen. Geef telkens aan welke van beide zinnen het meest passend is om te gebruiken in een (semi-)formele brief of uitnodiging. -
52 · Semi-formele uitnodiging Vul aan met het juiste woord. -
53 · Ingaan op een semi-formele uitnodiging Lees de volgende brief. Het is een voorbeeld van hoe je ingaat op een semi-formele uitnodiging. Bekijk de gelinkte info. html
54 · Een semi-formele uitnodiging afslaan Lees in de volgende brief hoe je een semi-formele uitnodiging afslaat. Roep de info op. html
55 · Een conferentiezaal reserveren Lees de brief en roep info op. image html
56 · Een conferentiezaal reserveren Som de vier elementen op waarbij verduidelijking nodig is. -
57 · Een kamer reserveren voor een genodigde Lees de brief en roep de info op. image html
58 · Een kamer reserveren voor een genodigde Lees de dialoog. Schrijf een brief om de reservering te bevestigen. html
59 · Een prijsverhoging aankondigen Lees de brief en roep de info op. image html
60 · Aankondigingen Lees de onderstaande informatie. Bekijk de gelinkte info en stel de brief op. html
61 · Aankondigingen De uitdrukkingen in de volgende zinnen komen vaak voor in aankondigingen. Vul aan met de passende voorzetsels. -
62 · Een afspraak vragen Lees de brief en roep de info op. image html
63 · Aanbevelingsbrief Lees de brief en roep de info op. image html
64 · Aanbevelingsbrief Kies het juiste woord in elk van de keuzelijstjes. -
65 · Aanbevelingsbrief Vul de brief aan met woorden uit de lijst. -
66 · Aanbevelingsbrief Stel de zinnen uit aanbevelingsbrieven opnieuw samen. -
67 · Afwijzingsbrief Kies telkens het juiste woord in de keuzelijst. -
68 · Uitnodiging voor een interview Lees de brief en roep de info op. -
69 · Goodwillbrief Lees de brief en roep de info op. image html

 

03 · E-mails
Naam Instructie Media
01 · De tien geboden van de e-mail   image
02 · Een verzorgde brief / mail   -
03 · Structuur van een mail Plaats de onderdelen van de mail in de juiste volgorde. -
04 · Werkwijze bij het versturen van een e-mail Lees de tekst en kies de woorden uit de lijst die passen in de context. -

 

04 · Memo's
Naam Instructie Media
01 · Een memo opstellen Lees de tekst en bestudeer de informatie. -

 

05 · Samenvattingen
Naam Instructie Media
01 · Stappenplan voor samenvattingen Lees de tekst aandachtig en bestudeer de belangrijkste elementen om een goede samenvatting te schrijven. -
02 · Uitdrukkingen Lees aandachtig de volgende uitdrukkingen die gebruikt worden om de originele informatie waarheidsgetrouw weer te geven. Kies vervolgens de juiste categorie. -

In de kolom Media wordt aangegeven welke multimedia-bestanden aan de oefening gelinkt zijn:
 audio  = geluid, image  = beeld, video  = video, html  = informatie- en/of grammaticapagina.